Samen Gereformeerd is in 2018 begonnen als een comité dat dienstbaar wilde zijn aan broeders en zusters in de vrijgemaakt Gereformeerde kerken (hierna GKv) die zich zorgen maakten over de koers en de identiteit van de GKv.

Het comité belegde openbare bijeenkomsten en plaatste artikelen op zijn website rond thema’s die deze zorgen en verontrusting raakten en die tegelijk gericht waren op toerusting in brede zin: bijvoorbeeld het wegglijden bij Gods Woord via nieuwe vormen van hermeneutiek; de besluiten van de GS Meppel 2017 om vrouwen in de ambten toe te laten, verarming in prediking, verslapping in christelijke levensstijl en in kerkelijke tucht, afzwakken van het gereformeerd belijden over de kerk en de eenheid van het geloof als ware grondslag voor (streven naar) kerkelijke eenheid, ontwikkelingen aan de TU Kampen en toenemende acceptatie van theïstisch evolutionisme.

Zorgen rond deze zaken hebben vaak ook te maken met de belangrijke plaats die velen aan de huidige cultuur toekennen. De grote invloed die de belevingscultuur mag hebben, draagt daar dan nog eens sterk aan bij. Het postmodernisme lijkt een belangrijke rol te spelen.

Ons doel: bijbels-gereformeerde leiding te bieden via openbare bijeenkomsten met sprekers en via publicaties op de website, elkaar zo toe te rusten tot en elkaar te bemoedigen bij het vasthouden aan de klassiek-gereformeerd kerkelijke lijn. Dit vanuit het streven en verlangen om gereformeerd te zijn, ook in het kerkelijke leven. De gezonde leer, zoals deze vanouds door de Gereformeerde kerken is beleden, heeft nog steeds samenbindende kracht; het is de gezonde bijbelse leer die tot een gezond christelijk en kerkelijk leven leidt.
Dit streven en verlangen is ook volop een zaak van gebed.

Het comité is ontstaan vanuit leden van enkele vrijgemaakt gereformeerde kerken in Amersfoort die zich zorgen maakten over koers en ontwikkelingen binnen de GKv, niet alleen plaatselijk, maar zeker ook landelijk. Van oorsprong bestond het comité uit leden van de GKv en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Met de naam Samen Gereformeerd is uitgedrukt dat het belangrijk is dat leden van de GKv die klassiek-gereformeerd willen blijven én zij die zich gevoegd hebben bij gereformeerde kerken die zich van de GKv hebben afgescheiden van alles gemeenschappelijk hebben.
Toenemende zorgen over ontwikkelingen binnen de GKv hebben geleid tot de situatie dat alle leden van het comité lid van de GKN geworden. Dat doet niets af van de gezamenlijkheid die hiervoor genoemd is.

In de loop van 2020 is er zo langzamerhand wel wat veranderd in de benadering en de van het comité.
We zijn ons geleidelijk aan minder gaan focussen op wat wel wordt aangeduid als verontrusting. Als comité gaan we ons meer richten op constructief werken aan een vernieuwing van gereformeerd christelijk besef. Dit ook in de hoop op een kerkelijk hergroeperen van allen die zich willen binden aan de Schrift en de daarop gegronde gereformeerde belijdenis.
Als we zoeken naar sprekers of auteurs kiezen we daarom ook meer uit degenen die gereformeerd kerkelijk leven buiten het verband van de GKv willen voortzetten. We denken daarbij aan GKN en DGK en aan anderen (predikanten en groeperingen) die buiten de GKv zijn komen te staan.

Tot slot, we schreven het al: ons streven en verlangen is volop een zaak van gebed. We zullen daarmee steeds naar de Heere onze God moeten. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, als Verlosser en Heer van de kerk. Deze God wil dat wij tot Hem bidden. Hij kan vernieuwing van geestelijk en kerkelijk leven geven. We bidden dat onze activiteiten daaraan mogen bijdragen. Het is aan ons Hem te volgen, in trouw aan Zijn woord.

 

Comité Samen Gereformeerd