Als we de Bijbelse principes volgen over de positie van man en vrouw, zien we de veelzijdige visie van de wijsheid van God. Welke haaks staat op het éénzijdige, kleurloze gelijkheidsdenken van de wereld in onze tijd.

Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie tot Christus, worden in Gods Woord specifieke rollen aan mannen en vrouwen toebedeeld. In het huwelijk, maar ook in de gemeente is er verschil in taken van man en vrouw.

Het is belangrijk om ons vast te houden aan Gods ontwerp van en bedoeling met man en vrouw. We kunnen alleen goed functioneren, wanneer we Zijn Woord volgen; leven zoals we bedoeld zijn.


Leeswijzer over mannen en vrouwen


Word wakker vanwege Wokebeweging

Ds. J.R. Visser heeft op zijn website een instructief en ontdekkend artikel gezet over de zgn. Wokebeweging. Hij beschrijft wat deze beweging inhoudt en nastreeft: het zwijgen opleggen aan mensen die anders denken. Visser laat een uitwerking daarvan zien op de vrijheid van onderwijs. Christelijke scholen die werk willen maken van hun identiteit worden daarin steeds minder getolereerd, vooral als die scholen een bijbels standpunt innemen ten aanzien van huwelijk en seksualiteit.

De Wokebeweging toont zich onverdraagzaam en krijgt veel mensen en partijen met zich mee, ook als die zich niet afficheren met de term ‘woke’.

Visser gaat in zijn artikel ook in op de houding die christenen hierbij past. Hij roept op tot het onderkennen van het streven van de Wokebeweging en tot waakzaamheid bij christenen: ‘word wakker’.
Dit artikel vindt u hier.


Over de beslissing van de GKv-GS Goes wat betreft M/V en ambt

 

De synodebesluiten over M/V en ambt gaan uit van een ander fundament onder het gemeenschappelijke geloven en belijden van de kerk.

In het oktobernummer van Nader Bekeken staat een artikel van dr. Bart van Egmond waarin hij commentaar geeft op (de onderbouwing van) het besluit over de revisieverzoeken. Daar is aangegeven dat er twee overtuigingen mogen bestaan in de kerk: één waarin vrouwen in de ambten passen bij de Bijbel en één waarin vrouwen in de ambten in strijd wordt geacht met de Bijbel. Van Egmond signaleert dat deze overtuigingen tegenstrijdig zijn. Dat, nu dit wordt toegestaan, de geestelijke eenheid wegvalt.
Een iets langere signalering van het artikel van Van Egmond is hier te lezen.

 

Op de de website Eén in waarheid verscheen een impressie van de M/V Revisie besprekingen.


Revisieverzoeken ‘vrouw in ambt’ op GS Goes: beslissen op rapport ‘Elkaar van harte dienen’?

De verzoeken om revisie van de besluiten van de GS Meppel om vrouwen tot alle ambten toe te laten worden door de GS Goes behandeld aan de hand van een commissierapport. De titel is ‘Elkaar van harte dienen’.
Er zijn diverse kritische reactie’s op dit rapport verschenen. Zoals:

      • P. Boonstra in Nader Bekeken juli/augustus 2020 onder de titel ‘M/V en ambt: het commissierapport gewogen’. U kunt dat hier lezen.
      • D.J. Bolt op eeninwaarheid.info. Op die site staat het rapport met zijn commentaar onder de titel ‘GS Goes Impressie 05 – MV Revisierapport’. Deze reactie is hier te lezen. Het commentaar is te zien door te letten op de plekken waar de tekst inspringt.
      • F. Pansier op de site bezinningmvea.nl onder de titel ‘Kunnen we zo inderdaad samen dienen?’ Dat is hier te lezen.

     Hij vat zijn commentaar als volgt samen:
          Er zijn zeker twee volstrekt verkeerde hermeneutische afslagen genomen
          Er zijn nogal al eens drogredenen gebruikt.
          Er zitten te veel fundamentele denkfouten in.
          Diverse auteurs laat men buikspreken.
          En de beschikbare literatuur wordt volstrekt eenzijdig gebruikt en vrijwel volledig genegeerd.
          (Als je dit allemaal nodig hebt om onder de “klassieke” exegese uit te komen, heeft die klassieke opvatting wel heel sterke papieren!)
          Maar vooral: de manier waarop er met de Schrift omgegaan wordt ondermijnt het gezag daarvan.

De raad van de GKV Urk stuurde de GS Goes een uitvoerige reactie op het commissierapport. Deze is hier te lezen.


Bijbelteksten met uitleg over de positie van man & vrouw


Een preek over de onverwisselbare eigenheid van man en vrouw staat op de site van Dolf ter Velde: theologieplus.net. U kunt ook de opname (onderaan die pagina), van deze themadienst over man/vrouw en ambt, beluisteren. Na de preek worden er gestelde vragen beantwoord.


Op de website ‘Bezinning man, vrouw en ambt’ staat sinds 4 januari een notitie van Frans Pansier n.a.v. hetzelfde boekje van P. Niemeijer.
Kunnen we Niemeijer volgen? Een studie naar zijn methode.


In de Gereformeerde kerkbode Groningen-Friesland-Drenthe van 21 juli 2018, schreef Ir. F. Pansier: Vult Niemeijer een lacune?. Dit n.a.v. P. Niemeijer’s boekje ‘Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk’.
Een belangrijk onderdeel van deze kritische beoordeling gaat over de hermeneutiek die ds. Niemeijer in dit boekje hanteert.
De auteur heeft grote belangstelling voor theologie en leverde eerder bijdragen aan het wetenschappelijk tijdschrift Radix.


Essay: Twee lijnen of twee meningen?, Pieter Helmus
GKV student masteropleiding Theologie Predikant aan de TUK


Man en vrouw en de kerk in deze tijd – Prof. dr. J. van Bruggen