In dit vijfde en laatste artikel over moderne media is het goed om af te sluiten met de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Paulus had geen mobieltje en geen internet. Maar zijn onderwijs is levend en krachtig, ook voor ons vandaag.

De oude mens uittrekken
Paulus spreekt over het afleggen van de oude mens (Kol 2:11) en spoort ons in 3:1-17 aan om te vechten tegen verleidingen. Hij zegt: Doodt dan de leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht, toorn, laster, vuile taal. Als je leeft naar de oude mens, dan kan je je hart ophalen op het internet. Alles is er beschikbaar: van hoererij tot hebzucht en toorn. Maar Paulus zegt: we moeten dat uittrekken, afleggen, ja zelfs doden. Doden, daar bedoelt Paulus niet alleen mee dat we het simpelweg niet meer bekijken of lezen. Maar hij zegt dat deze zondige begeerten nog altijd in ons hart aanwezig zijn. Die begeerten moeten we actief doden. Dat is niet zachtaardig. Dat is hardhandig afmaken, te gronde richten. De strijd aanbinden met deze verkeerde verlangens.
In de virtuele wereld komt het er heel erg op aan dat wij bewust omgaan met de oneindige mogelijkheden die ons geboden worden. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe doden wij de leden die op aarde zijn? Hoe dood jij de oude mens die op het internet zo gemakkelijk zijn verlangens denkt te kunnen vervullen?

Woord van God wone rijkelijk in u
Paulus wijst ons in Kolossenzen 3:16 erop dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen. Na de zondeval zijn onze eigen woorden en gedachten namelijk zondig en opstandig. We hebben vernieuwing nodig door Gods Geest en Woord. Als het woord van Christus rijkelijk in je woont, dan spreek je naar zijn wil. Dan heeft Gods Woord zijn woonplaats bij jou. Het Woord van God moet als het ware zijn thuis hebben bij jou. Daar moet het een hartelijk ontvangst vinden en gekoesterd worden, zodat het er ook blijft wonen. Dit kan alleen door het krachtige werk van de Geest. Daardoor kan het woord ingang vinden en bij je blijven wonen. Als dat gebeurt, dan kan je ook anderen in wijsheid en liefde leren en terechtwijzen.
Paulus noemt in vers 17 het nog expliciet: al wat gij doet met wóórd of werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus, terwijl we de hemelse Vader dank brengen door Christus. Je word dus opgeroepen om al je spreken te laten zijn in de naam van Christus. Met de woorden van Christus. En dat kan alleen als het woord van Christus in je woont. Dan leef je uit zijn woorden, dan ben je vol van zijn woorden. En waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over.
Ben jij in je gebruik van het internet en de sociale media vernieuwd in jouw denken? Woont daar het woord van Christus rijkelijk? Wees nuchter en waakzaam. Want ons hart is arglistig en gevoelig voor verleidingen.

Gebed
En juist omdat ons hart arglistig is, is het gebed noodzakelijk. Om de Heere te vragen voor hulp en kracht. Dat Hij met zijn Geest in ons wil wonen, steeds meer en meer. Zodat je nuchter kunt zijn en je niet laten verleiden door alle dingen die op je afkomen in de moderne media. Hem bidden of Hij je wil vernieuwen in je doen en laten. Vernieuwen is verlossingswerk. Christus vernieuwt je op jouw gebed door zijn woord en Geest. Dat staat in Kolossenzen 3:10. Er staat niet: “vernieuw jezelf”, maar “wórdt vernieuwd”. Dat is Christus’ werk. Hij wil jouw verlossen van de macht van de dood en in je hart geven het diepe verlangen om Hem te kennen, Hem lief te hebben, Hem te dienen.
Dat vraagt bekering, dagelijkse bekering. Maar als je zo leeft, dan gedraag je je wijs, als kinderen van God. Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hen die buiten staan. Dan kan je aangenaam spreken, tot nut en opbouw. Omdat je Christus dankbaar bent voor zijn offer. Laten we ons daarom vernieuwen, ook in onze omgang met moderne media.

 

Gepubliceerd door C. Koster op 16/08/2018 – met toestemming overgenomen van zijn website.