Lezing dr. B. van Egmond


Irenaeus van Lyon en het gezag van de Bijbel

Wat kunnen wij leren van Irenaeus?
Irenaeus weerlegde de gnostieke leer van zijn tijd. Van Egmond behandelt die leer en de weerlegging door Irenaues en hij gaat na wat wij kunnen leren van Irenaeus’ verdediging over het gezag van de Bijbel.
Ook legt hij in bepaalde opzichten een verband met de manier van omgaan met de Bijbel, door synodes van de GKv, rond de onderbouwing van de besluiten om vrouwen in de kerkelijke ambten toe te laten.

Van Egmond wijst er ook op dat Irenaeus ons helpt het belang te begrijpen van de belijdenis van de kerk. Deze belijdenis is een middel om het gezag van de Schrift te beschermen, zoals de geloofsregel dat in de vroege kerk was. Ook de ketters beroepen zich op de Bijbel, maar wel vanuit hun eigen denksysteem. Een denksysteem dat haaks staat op de bedoeling van de Bijbel. De geloofsregel in de vroege kerk was er om de Bijbel te lezen volgens zijn eigen bedoeling. En dus te beschermen tegen een eigenzinnige manieren van Bijbellezen.

Dát is nog steeds de functie van de belijdenisgeschriften. Waar die worden gerelativeerd, zonder dat uit de Bijbel concreet wordt aangetoond waarin ze dan niet kloppen met de Bijbel, is het vaak zo dat men bezig is een onschriftuurlijke leer in te voeren. Met als dekmantel bepaalde teksten uit de Bijbel.


De volledige tekst en video:van deze lezing.