In onze levensstijl gaat het om heel ons doen en laten. Het gaat om wat daarvan naar buiten zichtbaar is en om de motieven die we daar innerlijk bij hebben. Aan ons doen en laten liggen keuzes ten grondslag. Die worden bepaald door wat we beschouwen als goed en kwaad, als waardevol of waardeloos. Er ligt dus een manier van denken onder en een manier van het beleven van de dingen.
Als het gaat om een christelijke levensstijl gaat het om normen en waarden die we aan Gods Woord ontlenen. Het woord christelijk verwijst naar onze Here Jezus Christus, naar wat Hij ons geleerd heeft. We volgen Hem na. Niet door nabootsing en ook niet door Zijn lijden na te doen (het zou niet kunnen), maar door te denken en te doen vanuit de gezindheid die Hij toonde.
In de Bijbel vinden we veel aanwijzingen voor een christelijke levensstijl. Bij het nadenken over het bepalen van onze christelijke levensstijl stuiten we op een aantal vragen:
-Hoe lees je de bijbel? Hoe voorkom je biblicisme en hoe moet je wat dit betreft Schrift met Schrift vergelijken? Wat is bijvoorbeeld vanuit het oude verbond geldig voor de bedeling van het nieuwe verbond? En hoe?
-Al zijn bijbelse normen niet cultuurgebonden, we hebben in een aantal opzichten wel te maken met zaken die cultuurbepaald zijn. Maar hoe pas je die dan toe naar onze tijd? Hier ligt een link naar het onderwerp hermeneutiek op deze site.
-In hoeverre moet en kan een christelijke levensstijl een gezamenlijke levensstijl zijn van christenen, van de kerk?
-Hoe kan en moet christelijke levensstijl in prediking aan de orde komen? En hoe komt dan het principe van christelijke vrijheid tot zijn recht en hoe is wetticisme te vermijden? Hier ligt een link met het onderwerp prediking op deze site.
-Hoe kunnen predikanten en ouderlingen in het pastoraat omgaan met het aansporen tot een christelijke levensstijl en in welke gevallen is toepassing van kerkelijke tucht nodig? Hier ligt een link naar het onderwerp kerkelijke tucht op deze site.

Deze introductie is tegelijk een introductie op de leeswijzer hieronder, waarin allerlei bijdragen zijn opgenomen die de christelijke levensstijl raken.
Daarin besteden we onder andere aandacht aan:
-De besteding van onze tijd en ons geld.
-Relaties tussen mannen en vrouwen (omgaan met seksualiteit, huwelijkstrouw, echtscheiding en echtbreuk, ongehuwd samenwonen).
-Hoe gebruiken we internet, hoe gaan we om met sociale media en hoe is ons televisiekijkgedrag?
-Hoe besteden we de zondag (zijn we trouw in het bezoeken van en meedoen aan de kerkdiensten; hoe gaan we om met de rust op zondag)?


Leeswijzer christelijke levensstijl


Mediagebruik


Levend geloof … heb jij dat?