• Eind 2016 verscheen de brochure Hij en wij. Het gaat over een oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Het is een publicatie van zeven GKv-predikanten. De tekst van deze brochure is hier te vinden op www.orthodoxgereformeerd.com. De auteurs willen in alles beginnen bij God zelf; bij wie Hij is, bij Zijn Woord dat het hoogste gezag voor ons leven heeft; bij het verbond dat God met ons in Zijn genade heeft gesloten en de gevolgen die dat heeft voor de erediensten. Ze duiden die aan als diensten waarin Hij Zijn volk wil ontmoeten.
    Wat betreft de verkondiging van het Evangelie, wordt gewezen op het belang van de voortdurende oproep tot geloof en bekering. Als het gaat om het gezag en de uitleg van de Bijbel, wordt dat in verband gebracht met actuele vragen over de rol van de cultuur, de pogingen binnen de GKv om vrouwen tot alle ambten toe te laten en over ongehuwd samenwonen. Ook de opvattingen van Tom Wright komen aan bod. Alles bij elkaar een belangrijke stellingname, over allerlei zaken die al jaren actueel zijn en waarover, in toenemende mate, een gebrek aan bijbels georiënteerde leiding is ontstaan.