Samen Gereformeerd is een comité dat dienstbaar wil zijn aan broeders en zusters in de vrijgemaakt Gereformeerde kerken (hierna GKv) die zich zorgen maken over de koers van de GKv; zorgen omdat de gereformeerde identiteit van de GKv onder druk staat. Voor de één betreffen het zorgen en voor de ander gewetensmoeiten: verontrusting.

Het comité belegt openbare bijeenkomsten rond thema’s die deze zorgen en verontrusting raken en die tegelijk gericht zijn op toerusting in brede zin: bijvoorbeeld het wegglijden bij Gods Woord via nieuwe vormen van hermeneutiek; besluiten om vrouwen in de ambten toe te laten, verarming in prediking, verslapping in christelijke levensstijl en in kerkelijke tucht, afzwakken van het gereformeerd belijden over de kerk en de eenheid van het geloof als grondslag voor (streven naar) kerkelijke eenheid, introductie van theïstisch evolutionisme, ontwikkelingen aan de TU Kampen.

Zorgen rond deze zaken hebben vaak ook te maken met de belangrijke plaats die velen aan de huidige cultuur toekennen. De grote invloed die de belevingscultuur mag hebben, draagt daar dan nog eens sterk aan bij. Het postmodernisme lijkt een belangrijke rol te spelen.

Het comité richt zich op midden Nederland en werkt vanuit Amersfoort. Het is ontstaan vanuit de Gereformeerde Gespreks- en Gebedsgroep (GGG). Een groep bestaande uit een aantal leden van enkele vrijgemaakt gereformeerde kerken in Amersfoort die zich zorgen maakten over koers en ontwikkelingen binnen de GKv, niet alleen plaatselijk, maar zeker ook landelijk.

Over die GGG nu wat meer, omdat comité en GGG aan elkaar verbonden zijn.

Kort voor de GS Ede 2014 is ervoor gekozen in beslotenheid gespreks- en gebedsbijeenkomsten te gaan beleggen. Doel daarvan was en is elkaar te steunen en te bemoedigen. Door zaken inhoudelijk te bespreken en elkaar te bemoedigen wil de GGG bereiken dat de deelnemers niet het moede hoofd laten zakken of met een bezwaard geweten blijven rondlopen. Waar er nog mogelijkheden waren/zijn om richting kerkenraden aan te dringen op veranderingen hielpen/helpen we elkaar daarin. We bidden voor de GKv en voor de deelnemers aan de GGG in hun lastige positie.

Na de zomer van 2015 wilde een deel van de deelnemers niet langer lid blijven van de GKv. Dit had te maken met de besluiten van de GS Ede 2014, met plaatselijke ontwikkelingen en meestal met beide. Dat deel is in het voorjaar van 2016 de Gereformeerde Kerk Amersfoort en omstreken gaan vormen, een wijk van de Gereformeerde Kerk Ede en omstreken, welke kerk deel uitmaakt van het verband van Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). De deelnemers wilden echter elkaar niet loslaten, gezien de broeder- en zusterbanden die er waren en de gezamenlijke bewogenheid met de ontwikkelingen in de GKv. We hebben geconstateerd dat het juist belangrijk is elkaar te blijven steunen.

In het najaar van 2017 zijn meer broeders en zusters vanuit de GKv aangehaakt in een bijeenkomst van de GGG. Deze bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de besluiten van de GS Meppel 2017. Daar werd de wens geuit om meer in de openbaarheid te treden. Daaruit is het comité geboren dat er voor heeft gekozen te werken onder de naam Samen Gereformeerd. Met die naam is aangegeven dat, ondanks dat meerdere leden van de GKv van deze kerken om gewetensredenen afscheid hebben genomen en anderen er met zorgen of gewetensmoeiten deel van uitmaken, zij nog wel steeds het streven en verlangen hebben gereformeerd te zijn, ook in het kerkelijke leven. De gezonde leer zoals deze vanouds door de Gereformeerde kerken is beleden heeft nog steeds samenbindende kracht; het is de gezonde bijbelse leer die tot een gezond christelijk leven leidt.

De onderwerpen waarover het comité openbare bijeenkomsten belegt zullen op deze website aangekondigd worden. De GGG is het platform waarin in beslotenheid kan worden doorgepraat over zaken die in de openbare bijeenkomsten aan de orde zijn, ook zoals ze plaatselijk spelen. Tijdens openbare bijeenkomsten die het comité belegt, kunnen onderlinge banden worden aangegaan. Deze kunnen worden versterkt in de bijeenkomsten van de GGG. Tot slot: de laatste G van GGG slaat op gebed. Zorgen en verontrusting kunnen niet op zichzelf staan. We zullen er steeds mee naar de Here onze God moeten. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij heeft Zijn Zoon gegeven, als Verlosser en Heer van de kerk. Deze God wil dat wij tot Hem bidden. Hij kan vernieuwing van geestelijk en kerkelijk leven geven. Het is aan ons Hem te volgen, in trouw aan Zijn woord.

 

Comité Samen Gereformeerd, maart 2018