Vrijdag 11 november 2022 organiseert het comité Samen Gereformeerd een lezing.
Ds. H. Wendt (GKv) en ds. A. Jongeneel (GKN) spreken dan D.V. over:

Levend geloof gehoorzaamt

Gods verbond van genade heeft twee kanten: de belofte van genade en de eis om te geloven en Hem te dienen. Moet je (eerst) aan die eis voldoen om op genade te mogen rekenen? Of moet je niets omdat het om genade gaat? Wat is het karakter van de gehoorzaamheid die God vraagt? Hoe werkt God?
Beide predikanten zullen ingaan op de betekenis van een levend geloof, op het willen; waardoor we graag gehoorzamen en vrucht dragen, op wedergeboorte, op het karakter van Gods liefde en genade en op de verhouding wet en evangelie.

Meer informatie vindt u op de site.


Gender, seksualiteit en sprookjesboektheologie

De genderideologie krijgt ook steun van en promotie door sommige kerken en theologen. René Erwich (hoogleraar praktische theologie) en Almatine Leene (GKv-predikant) schreven het boek Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit & theologie.

In de zeer kritische recensie van dit boek, die dr. B. Zuiddam schreef in Nader Bekeken van september 2022, wordt duidelijk dat beide theologen zich door deze ideologie laten leiden. Hij laat zien dat de auteurs op allerlei plaatsen de Bijbel tegenspreken vanuit hun vooropgezette genderideologisch tot stand gekomen meningen. Hij noemt een aantal voorbeelden. Ook de kerkgeschiedenis wordt door beide theologen in hun frame gezet. Zuiddam ontmaskert een aantal van de voorbeelden die deze theologen noemen.

Zuiddam eindigt als volgt: Wie serieus beweert dat de Kerk zelfcastratie wenselijk achtte, prostitutie noodzakelijk vond om geen zaad te verspillen, en vrouwen beschouwde als mislukte mannen die via seksuele onthouding konden uitstijgen tot een derde gender – doet niet aan wetenschap, maar schrijft een sprookjesboek. Maar is een vals beroep op de Bijbel niet veel ernstiger dan een vals beroep op de geschiedenis?

Een andere recensie van dit boek, van dr. A.A.A. Prosman, is te lezen op de site van De Waarheidsvriend.


Nieuwe gereformeerde catecheseleergang verschenen

Van de hand van ds. F.J. Bijzet is het eerste deel verschenen van een catecheseleergang.
Het gaat om de zondagen 1 t/m 31 van de Heidelbergse Catechismus.
Binnenkort wordt ook het tweede deel verwacht over de zondagen 32 t/m 52 en een handleiding voor catecheten.

Het Weerklankfonds NEEM & LEES heeft, in overleg met ds. Bijzet, voor de vertaling gezorgd van een eerdere uitgave in het Afrikaans.
Het betreft een herziene, geactualiseerde versie van de leergang die ds. Bijzet maakte, toen hij predikant was van de Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) te Pretoria.

De boeken zijn in opzet bedoeld voor catechisatie (en zijn daarom ook geschikt voor catechetisch onderwijs door ouders thuis).
Ze zijn verder ook bruikbaar voor persoonlijke of groepsgewijze Bijbelstudie, vanwege de vele verwijzingen naar Bijbelteksten, leesopdrachten en gespreksvragen.

Meer informatie over het eerste deel, en over het tweede deel.


‘Nieuwe’ gereformeerde kerken 3

In ’t Harde is een gereformeerde kerk ‘t Harde en omstreken aan het ontstaan.
De initiatiefgroep liet op 19 april 2022 een persbericht uitgaan. Daarin is opgenomen dat de initiatiefgroep bestaat uit leden die voorheen lid waren van de GKv.
Zij stelt zich als doel de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven, dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis, in de regio ’t Harde te behouden en voort te zetten.
Er worden elke zondag kerkdiensten belegd, in de regel om 14.30 uur. De bedoeling is zo snel als mogelijk door te groeien naar twee samenkomsten per zondag. In de diensten worden predikanten van DGK en GKN gevraagd voor te gaan.
Het streven is om op termijn verder te gaan als een zelfstandige gereformeerde kerk en aansluiting te zoeken bij het nieuwe kerkverband van DGK en GKN.

De initiatiefgroep maakt regelmatig nadere informatie bekend op de website. Informatief zijn bijvoorbeeld de Nieuwsbrieven, daar ook te vinden.


De cultuuropdracht, onze verantwoordelijkheid voor de wereld

Ds. J.R. Visser schreef op zijn site www.evangeliebelijden.nl een artikel over onze verantwoordelijkheid voor het beheren en ontwikkelen van de wereld. Dit in verband met de cultuuropdracht die de Here God aan de mensheid heeft gegeven. Visser spitst het toe op rust, slavernij en klimaat.

Hij betoogt dat rust voor de mens én voor de schepping goed is. Als de mens welvaart en geld te hoog waardeert, worden ze tot afgoden en dat maakt vervolgens de mens slaaf van zichzelf. Bovendien leidt het vaak tot uitbuiting van anderen.

Verder maakt Visser een toepassing naar onze verantwoordelijkheid voor het klimaat; dit naar aanleiding van de klimaatcrisis. Hij stelt:
Wij kunnen de aarde niet redden. Het milieu is niet onze afgod. We vereren niet moeder aarde. Toch zijn we juist als mensen er toe geroepen de aarde goed te verzorgen. Om de glorie, die de HERE daarin heeft gelegd, te bewaren. Een christen kan niet zeggen dat de klimaatcrisis hem of haar niets doet … De aarde blijft bestaan, want Christus zal vanuit de hemel op de aarde neerdalen. Dat ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om juist in de klimaatcrisis onze bijdragen te geven. Juist omdat het om Gods schepping gaat. Het gaat daarbij om Zijn naam. Het kan toch niet zo zijn dat wij verder gaan met vervuilen en dat we daarmee Gods glorie in de schepping al meer met onze vervuilende mist verduisteren?


‘Nieuwe’ gereformeerde kerken 2

Begin november 2021 verschenen er berichten over een afscheiding van de GKv Katwijk. Sinds 31 oktober 2021 werden door afgescheiden broeders en zusters erediensten belegd. Informatie hierover is te vinden op www.eeninwaarheid.info van 6 november 2021 onder het kopje Uit de kerken.

Op 9 februari 2002 verscheen er een persbericht waaruit valt af te leiden dat er ook vanuit de GKv Rijnsburg broeders en zusters zich hebben afgescheiden. Men noemt zich de Hersteld Gereformeerde Kerk Rijnsburg e.o. Het bericht spreekt over het beleggen van twee diensten per zondag en over circa 50 leden. Het bredere bericht is te vinden op www.eeninwaarheid.info van 12 februari 2022 onder het kopje Uit de kerken.
Inmiddels heeft de kerk een eigen website.