Een lezing (video & tekst) door dr. B. van Egmond:

Irenaeus van Lyon en het gezag van de Bijbel

Wat kunnen wij leren van Irenaeus?
Irenaeus weerlegde de gnostieke leer van zijn tijd. Van Egmond behandelt die leer en de weerlegging door Irenaues en hij gaat na wat wij kunnen leren van Irenaeus’ verdediging over het gezag van de Bijbel.
Ook legt hij in bepaalde opzichten een verband met de manier van omgaan met de Bijbel, door synodes van de GKv, rond de onderbouwing van de besluiten om vrouwen in de kerkelijke ambten toe te laten.

Van Egmond wijst er ook op dat Irenaeus ons helpt het belang te begrijpen van de belijdenis van de kerk. Deze belijdenis is een middel om het gezag van de Schrift te beschermen, zoals de geloofsregel dat in de vroege kerk was. Ook de ketters beroepen zich op de Bijbel, maar wel vanuit hun eigen denksysteem. Een denksysteem dat haaks staat op de bedoeling van de Bijbel. De geloofsregel in de vroege kerk was er om de Bijbel te lezen volgens zijn eigen bedoeling. En dus te beschermen tegen een eigenzinnige manieren van Bijbellezen.

Dát is nog steeds de functie van de belijdenisgeschriften. Waar die worden gerelativeerd, zonder dat uit de Bijbel concreet wordt aangetoond waarin ze dan niet kloppen met de Bijbel, is het vaak zo dat men bezig is een onschriftuurlijke leer in te voeren. Met als dekmantel bepaalde teksten uit de Bijbel.


Een jongeren pagina.


Een update van Over ons.


Brief van kerkenraad GKv ‘Capelle-Noord’: niet op ongewijzigde manier blijven deelnemen aan het kerkverband

De kerkenraad van de GKv van Capelle-Noord schreef aan alle kerkenraden binnen de GKv een brief met een dringende oproep m.b.t. besluiten van de GS Goes. Het betreft de revisieverzoeken over de besluiten van de vorige GS om zusters tot alle kerkelijke ambten toe te laten.
Deze brief kunt u vinden op de website van GKv Capelle-Noord, u kunt hem ook hier lezen.

De brief wijst aan waarom deze besluiten en het onderliggende commissierapport onaanvaardbaar zijn. Het gaat ‘Capelle-Noord’ om het punt dat de cultuur leidend is geworden bij de uitleg van de Bijbel waarmee de kerken zich verheffen boven Gods Woord. De brief constateert dat volgens de besluiten van Goes in de kerk er twee tegengestelde opvattingen naast elkaar mogen bestaan: de opvatting dat zusters in de ambten tegen de Schrift ingaan én de opvatting dat dit in overeenstemming met de Schrift is. Het aanvaarden van een gelijkwaardigheid van die tegengestelde opvattingen betekent in feite het opgeven van de opvatting dat dit in strijd met de Schrift is.

De weg van (nogmaals) revisie vragen wijst de kerkenraad af. Hij stelt de medekerkenraden voor een appèl op de (nog niet afgesloten) GS Goes te doen. De kerkenraad zegt dat, als we op een ongewijzigde manier blijven deelnemen aan het kerkverband, we ons daarmee medeschuldig maken aan de koers van een onschriftuurlijke manier van Bijbellezen. “Dat mogen we niet doen.”

De kerkenraad schrijft: “Tegelijk hebben we een roeping, niet alleen om ons te distantiëren, maar ook om kerkelijke eenheid te zoeken en vast te houden op grond van Schrift en belijdenis. Een kerkverband bestaat uit kerken waar metterdaad eenheid is in erkenning en beleving van het Woord van God en de belijdenis van de kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden. (…)
Tegelijk willen we blijven zoeken naar andere kerken die willen staan op dezelfde basis. Daarom zullen we van harte processen ondersteunen waarin kerken die staan op dezelfde basis elkaar zoeken om (nieuwe) verbanden aan te gaan.”

 


Hier eerder geplaatste artikelen kunt u op de site vinden bij het desbetreffende onderwerp.