Voorstellen tot kerkelijke eenheid GKN en DGK

De deputaatschappen van GKN en DGK hebben de afgelopen tijd verder gewerkt aan voorstellen om tot kerkelijke eenheid te komen. In hun rapport van 20 september 2021 stellen zij voor dat de synoden van beide kerkverbanden:
1. Uitspreken elkaar te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten.
2. Besluiten dat deze erkenning inhoudt elkaars ambten en ambtsdragers te erkennen, de kansels open te stellen voor elkaars dienaren van het Woord en elkaars attestaties te aanvaarden.
3. Te besluiten om, zodra wederzijdse erkenning van DGK en GKN als ware kerken heeft plaatsgevonden, in onderling overleg zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synode te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden tot stand te brengen.

Het rapport is hier te lezen.